Thank You for Making a Difference 2023

Thank You for Making a Difference 2023

 

Thank You for Making a Difference 2023

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑎᑦᑎᒐᕕᑦ!
ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕈᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ jdawson@ntanu.ca ᐊᒻᒪᓗ pmacneil@ntanu.ca

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑎᑦᑎᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ! ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᑦᑎᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓂᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᕆᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᒪᒍᑎᒃ! (ᑖᓐᓇ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᓐᓄᑦ). ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ.

Celebrate teaching and learning! Students can celebrate teachers by nominating them and describing how these teachers have made a positive impact! Email pmacneil@ntanu.ca & jdawson@ntanu.ca by March 28th.

TYFMAD 2023 – English

TYFMAD 2023 – Inuktitut

Date

Mar 28 2023
Expired!
Scroll to Top